คลังเอกสาร สำนักการศึกษา  
คำค้น    
 ชื่อไฟล์คำอธิบาย id
ดาวน์โหลดระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 2560.pdf kid56
ดาวน์โหลดเกณฑ์ราคากลาง 63.pdfเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563kid57
ดาวน์โหลดหน้าที่กรรมการตรวจรับ.pdf kid58
ดาวน์โหลดT_0001.PDFระเบียบฯ ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ อปท.kid59
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการกำหนดขอบเขตงาน.pdfตัวอย่างใหม่การกำหนดขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะkid60
ดาวน์โหลดมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงาน ธค63.pdfมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงาน ธค.63kid61
ดาวน์โหลดแบบใบลาพักผ่อน.doc kid63
ดาวน์โหลดใบลาป่วย.doc kid65
ดาวน์โหลดเกณฑ์ราคากลางคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564.pdfเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564kid66
ดาวน์โหลดบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์64.pdfบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์64kid67